Canada Only

Deze Amerikaanse plaatsnamen sprak je altijd al verkeerd uit!

Yosemite National Park
Boy Tijbosch

Boy Tijbosch

Een lesje Amerikaanse bezienswaardigheden uitspreken.

door Boy Tijbosch

1. COLORADO

Fout: ‘Call-uh-rod-o’
Goed: ‘Call-uh-rad-o’


2. CARNEGIE HALL

Fout: ‘Car-na-gie’
Goed: ‘Ker-negg-ie’


3. KISSIMMEE

Fout: ‘Kiss-a-mie’
Goed: ‘Ka-sim-mie’


4. LAFAYETTE

Fout: ‘Lah-fey-et’
Goed: ‘Laff-ie-jet’


5. NORFOLK

Fout: ‘Nor-foke’
Goed: ‘Naw-fik’


6. TIJUANA

Fout: ‘Tie-uh-wan-na’
Goed: ‘Tie-whanna’


7. YOSEMITE NATIONAL PARK

Fout: ‘Yo-sie-might’
Goed: ‘Yoh-sim-it-ie’